deploying-nvp

Watching the console do fun, console-y things

Watching the console do fun, console-y things